Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καλύπτει μεγάλο μέρος των πρωτογενών ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής και του Τμήματος και προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη πρωτογενή έρευνα. 

Το Εργαστήριο έχει την αποστολή ρης προώθησης της έρευνας σε θέματα Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Διαχείρισης Γνώσης και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων, αλλά και συναφών αντικειμένων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. 

Ανακοινώσεις: Δελτίο τύπου CoFi bio-yo 14.4.2022